EN
چیلر صنعتی مینی چیلر صنعتی چیلر اسکرال چیلر اسکرو

پکیج های مخابراتی جهت سرمایش دیتا سنتر واحد شبیه ساز

جهت کولینگ دیتا سنتر شرکت هواپیمایی ماهان در شهر کرمان نموده است. این دیتا سنتر مربوط به واحد سیمیلاتور کابین هواپیما بوده و از حساسترین پروژه های صنعت هواپیمایی کشور است.

پکیج های مخابراتی نوع پایین زن ارائه شده، ساخت کارخانه یوروکلایمت در میلان ایتالیا بوده که در این زمینه تخصص و تجربه وافری دارند و قبلاً دیتا سنتر شرکتهایی نظیر BMW (ساختمان مرکزی)، دیتا سنتر شرکت DHL ، دیتا سنتر شرکت نوکیا NOKIA و..... را اجرا نموده اند. نصب و راه اندازی این دستگاه ها توسط واحد خدمات گروه صنعتی تهویه سام صورت پذیرفته استجهت کولینگ دیتا سنتر شرکت هواپیمایی ماهان در شهر کرمان نموده است. این دیتا سنتر مربوط به واحد سیمیلاتور کابین هواپیما بوده و از حساسترین پروژه های صنعت هواپیمایی کشور است.پکیج های مخابراتی نوع پایین زن ارائه شده، ساخت کارخانه یوروکلایمت در میلان ایتالیا بوده که در این زمینه تخصص و تجربه وافری دارند و قبلاً دیتا سنتر شرکتهایی نظیر BMW (ساختمان مرکزی)، دیتا سنتر شرکت DHL ، دیتا سنتر شرکت نوکیا NOKIA و..... را اجرا نموده اند. نصب و راه اندازی این دستگاه ها توسط واحد خدمات گروه صنعتی تهویه سام صورت پذیرفته است

جهت کولینگ دیتا سنتر شرکت هواپیمایی ماهان در شهر کرمان نموده است. این دیتا سنتر مربوط به واحد سیمیلاتور کابین هواپیما بوده و از حساسترین پروژه های صنعت هواپیمایی کشور است.

پکیج های مخابراتی نوع پایین زن ارائه شده، ساخت کارخانه یوروکلایمت در میلان ایتالیا بوده که در این زمینه تخصص و تجربه وافری دارند و قبلاً دیتا سنتر شرکتهایی نظیر BMW (ساختمان مرکزی)، دیتا سنتر شرکت DHL ، دیتا سنتر شرکت نوکیا NOKIA و..... را اجرا نموده اند. نصب و راه اندازی این دستگاه ها توسط واحد خدمات گروه صنعتی تهویه سام صورت پذیرفته ا ست

جهت کولینگ دیتا سنتر شرکت هواپیمایی ماهان در شهر کرمان نموده است. این دیتا سنتر مربوط به واحد سیمیلاتور کابین هواپیما بوده و از حساسترین پروژه های صنعت هواپیمایی کشور است.

پکیج های مخابراتی نوع پایین زن ارائه شده، ساخت کارخانه یوروکلایمت در میلان ایتالیا بوده که در این زمینه تخصص و تجربه وافری دارند و قبلاً دیتا سنتر شرکتهایی نظیر BMW (ساختمان مرکزی)، دیتا سنتر شرکت DHL ، دیتا سنتر شرکت نوکیا NOKIA و..... را اجرا نموده اند. نصب و راه اندازی این دستگاه ها توسط واحد خدمات گروه صنعتی تهویه سام صورت پذیرفته استجهت کولینگ دیتا سنتر شرکت هواپیمایی ماهان در شهر کرمان نموده است. این دیتا سنتر مربوط به واحد سیمیلاتور کابین هواپیما بوده و از حساسترین پروژه های صنعت هواپیمایی کشور است.پکیج های مخابراتی نوع پایین زن ارائه شده، ساخت کارخانه یوروکلایمت در میلان ایتالیا بوده که در این زمینه تخصص و تجربه وافری دارند و قبلاً دیتا سنتر شرکتهایی نظیر BMW (ساختمان مرکزی)، دیتا سنتر شرکت DHL ، دیتا سنتر شرکت نوکیا NOKIA و..... را اجرا نموده اند. نصب و راه اندازی این دستگاه ها توسط واحد خدمات گروه صنعتی تهویه سام صورت پذیرفته است

جهت کولینگ دیتا سنتر شرکت هواپیمایی ماهان در شهر کرمان نموده است. این دیتا سنتر مربوط به واحد سیمیلاتور کابین هواپیما بوده و از حساسترین پروژه های صنعت هواپیمایی کشور است.

13 آذر 1397 دسته بندی: رویدادها